Tìm kiếm tại đây

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Professional Scientific Organizations:

a. American Association for the Advancement of Science (AAAS) - An international, professional, non-profit organization dedicated to the advancement of science, engineering, and innovation throughout the world for the benefit of all people

Hiệp hội Hoa Kì về sự phát triển của khoa học (AAAS)– Một tổ chức quốc tế, chuyên nghiệp và phi lợi nhuận, chuyên về sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, và phát minh trên thế giới vì lợi ích của con người

b. Association for Computing Machinery (ACM) - The world’s largest educational and scientific computing society that delivers resources that advance computing as a science and a profession

Hiệp hội thiết bị tính toán (ACM) – Hiệp hội lớn nhất thế giới về khoa học tính toán và giáo dục với mục tiêu truyền tải những nguồn tài nguyên về phát triển máy tính như là một môn khoa học và chuyên nghiệp

c. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - The world’s largest nonprofit, professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity

Viện Kĩ sư Điện và Điện tử (IEEE)- Một tổ chức chuyên nghiệp, phi lợi nhuận lớn nhất nhất thế giưới chuyên về phát minh công nghệ tiên tiến và vượt trội vì lợi ích của nhân loại.

d. National Association for Research in Science Teaching (NARST) - A worldwide organization of professionals committed to the improvement of science teaching and learning through research

Hiệp hội Quốc gia về nghiên cứu khoa học dạy học (NARST) – một tổ chức thế giới của các chuyên gia về sự phát triển của khoa học dạy và học thông qua nghiên cứu

e. National Science Teachers Association (NSTA) - A member-driven organization committed to promoting excellence and innovation in science teaching and learning for all

Hiệp hội Giáo viên Khoa học Quốc gia (NSTA)– một tổ chức chuyên đề cao sự tiến bộ và sáng tạo trong khoa học dạy và học cho mọi đối tượng

f. Chemical Society (ACS) - A congressionally chartered independent membership organization which represents professionals at all degree levels and in all fields of chemistry and sciences that involve chemistry

Hiệp hội Hóa học Hoa Kì (ACS)– Một tổ chức độc lập được thành lập bởi Quốc hội đại diện cho các chuyên gia ở mọi trình độ và lĩnh vực trong Hóa học và các môn khoa học liên quan tới Hóa học

g. American Institute of Physics (AIP) - A nonprofit, membership corporation created for the purpose of promoting the advancement and diffusion of the knowledge of physics and its application to human welfare

Viện Vật lí Hoa Kì (AIP) – một công ty phi lợi nhuận được thành lập nhằm mục tiêu đề cao sự phát triển và phổ biến của kiến thức và ứng dụng của vật lí vì lợi ích nhân loại.

h. National Earth Science Teachers Association (NESTA) -A nonprofit, educational organization whose purpose is the advancement, stimulation, extension, improvement, and coordination of Earth and Space Science education at all educational levels

Hiệp hội Giáo viên Khoa học Trái đất Quốc gia (NESTA)– một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển, kích thích, tăng cường và phối hợp giữa giáo dục khoa học Trái Đất và Không gian ở mọi cấp độ giáo dục

i. American Institute of Biological Sciences (AIBS) - A nonprofit, scientific association dedicated to advancing biological research and education for the welfare of society

Viện Khoa học Sinh học Hoa Kì (AIBS)– một tổ chức khoa học phi lợi nhuận chuyên phát triển nghiên cứu sinh học và giáo dục vì lợi ích cộng đồng

 

 

Thư viện số Trần Đại Nghĩa

53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: 028 38 229 040             08 38 258 368

www.trandainghia.edu.vn                info@trandainghia.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng

Powered by Greenhouse. All rights Reserved.